Telefon: +48 68 415 52 88

DOBÓR OCZYSZCZALNI

Dobór odpowiedniej oczyszczalni ścieków jest istotny nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonowania instalacji.
1. Usytuowanie oczyszczalni

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami) odległości urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków powinny wynosić (rysunek 1.):

  • 2 m od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego;
  • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (w przypadku
    nie zainstalowania instalacji odpowietrzającej wysokiej);
  • 1,5 m od miejsca infiltracji ścieków do najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego;
  • 30 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do najbliższego przewodu rozsączającego ścieków oczyszczonych biologicznie.
2. Koszty utrzymania oczyszczalni

Koszty eksploatacyjne oczyszczalni przydomowych związane są z poborem energii elektrycznej przez elementy oczyszczalni, wywozem osadów oraz ewentualnym dozowaniem biopreparatu. Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty eksploatacji oczyszczalni.

Roczne koszty eksploatacyjne:

  • wywóz osadów – ok. 100 zł,
  • dawkowanie biobreparatów – od 150 do 300 zł,
  • energia elektryczna- od 20 do 400 zł.

Pobór energii elektrycznej wiąże się z działaniem pompy dozującej ścieki do systemu drenarskiego oczyszczalni. Większe zużycie prądu występuje w systemach biologicznych, ze względu na występowanie tzw. komory napowietrzania w zbiorniku oczyszczalni. Do komory tej konieczne jest doprowadzanie tlenu przez system dyfuzorów, niezbędnego do przeżycia mikroorganizmów biorących udział w procesie oczyszczania ścieków.

Cena wywozu osadów podana jest orientacyjnie – za zwyczaj kształtuje się w granicach 100 zł. Ilość wywozów w ciągu roku z oczyszczalni biologicznych uzależniona jest głównie od wymogów stawianych przez producenta oczyszczalni i wynosi od 1-2 razy na rok.

Dozowanie biopreparatu nie jest wymagane w oczyszczalniach roślinnych. Koszty roczne stosowania biopreparatów dedykowanych dla oczyszczalni drenażowych i biologicznych również podano orientacyjnie.